MES

Gmao

Scheduling

Dades

Normatiu

Monotoritzacio

Traçabilitat

El Sistema MES (Manufacturing Execution System) redueix temps i costos de fabricació. S’utilitza en la fabricació per rastrejar i documentar la transformació de matèries primeres en productes acabats. Està orientat a la planificació i execució de la producció. D’aquesta manera, el sistema ERP determina què es fabrica i els sistema MES com es fabrica prenent decisions com: canvi de prioritat en les ordres de treball, connexió i desconnexió de màquines i equips, flux de materials, ajust i lectura de paràmetres de qualitat, assignació de personal, reprogramació d’equips i màquines, etc. Aquest software es nodreix i a la vegada retorna resultats en temps real de les dades provinents de la teva planta. Aquestes dades poden ser adquirides de manera automàtica (Senyals de línia i/o màquina i servidors Opc) o de manera manual (Operari), amb l’objectiu de convertir-los en informació accessible, fiable i quantificada per a la presa de decisions. Gràcies a la interacció entre els sistemes MES i els de gestió empresarial, aconseguim que qualsevol incidència en el procés de fabricació quedi reportat en temps real en els sistemes gestors de la planificació i de gestió de recursos (no només de matèria primera, també energètics, humans…). Aquest sistema MES proporciona informació que ajuda als responsables de la presa de decisions de fabricació a evolucionar i millorar els processos productius i de gestió de la planta.

INTEGRACIONS TECNOLÒGIQUES 2016, S.L

Esta web utiliza cookies. Si continuas navegando aceptas nuestra política de cookies.